• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
  บริการของเรา
 
           ให้บริการงานบัญชีครบวงจร แก่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เรายินดีรับใช้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วทุกท่านที่ต้องการงานบริการที่มีคุณภาพ, เชื่อถือได้ และราคายุติธรรม ขอเพียงท่านให้โอกาสเรา
 
 บริการรับทำบัญชี
• จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
• ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี ระบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีอากร
• บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่
   กรมสรรพากรให้การรับรอง
• ประมวลผลรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของกิจการ
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   

 บริการงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
• ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมเสนอรายงาน
   ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) และ
   สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท
   หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
   

 บริการงานภาษีอากร
• บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมคำนวณและยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน (ภ.ง.ด.1)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา
  40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
   

 บริการงานประกันสังคม
• ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง
• ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
• ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
• ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน
• ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ
   

 บริการงานทะเบียนธุรกิจ
• บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดาในรูปแบบของห้างร้าน
• บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น
• บริการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบข้อบังคับของบริษัท
• บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สำหรับงานทะเบียนบริษัทจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
  การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเพิ่ม-ลดสาขา เป็นต้น
• บริการเพิ่ม-ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด
• บริการจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
• บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ
• บริการจดทะเบียนขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
• บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
• บริการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน
• บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
   

 บริการอื่นๆ
• เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ
   กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
• แนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
   


บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com